Regulamin

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – MEDONOW sp. z o. o. z siedzibą pod adresem os. Bohaterów Września 1/4G, 31-620 Kraków wpisana do KRS: 0000984798, NIP: 6783199273, REGON: 522697095
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną medonow.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Usługa – usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Profesjonalistę posiadającego Profil Profesjonalisty w Serwisie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Usług na odległość
 9. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 2. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@medonow.pl), telefonicznie (691 449 988), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Usługi prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Usług, wprowadzania oraz wycofania Usług, udzielania rabatów na poszczególne usługi oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Usługach).
 10. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 11. Postanowienie § 2 ust. 13 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 7, § 5 ust. 10, § 5 ust. 11 oraz § 8 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu.

§ 3
Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy wybrać Usługę w formularzu i dodać do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Kontynuuj”, a następnie po przeniesieniu na stronę zamówienia postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
  1) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
  2) w ciągu 1 maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefon, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Usługi.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy24 
2) gotówką przed wizytą w siedzibie Sprzedawcy.

 • Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po o otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu
 4. Świadczenie usługi wizyty stacjonarnej odbywa się w języku polskim i językach obcych u wybranych i wskazanych przez Sprzedawcę lekarzy oraz specjalistów.
 5. Klient przed rozpoczęciem wizyty stacjonarnej zostanie poproszony przez Specjalistę lub Lekarza o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna albo dokument mObywatel) w celu weryfikacji uprawnień do realizacji wizyty. Brak okazania takiego dokumentu, z uwagi na następczą niemożność przeprowadzenia weryfikacji może skutkować odmową udzielenia świadczenia.
 6. Po zrealizowanej wizycie stacjonarnej paragon za wykonaną usługę Klient może odebrać osobiście w rejestracji.
 7. O chęci wystawienia faktury Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę przed realizacją wizyty stacjonarnej poprzez przesłanie na adres mailowy biuro@medonow.pl danych, na które faktura ma zostać wystawiona po realizacji wizyty stacjonarnej lub poprzez zaznaczenie takiej opcji w formularzu Zamówienia.

§ 5
Odwołanie, spóźnienie lub zmiana terminu Wizyty

 1. Klient ma prawo do odwołania Wizyty na 14 dni przed planowaną Wizytą, telefonicznie pod numerem telefonu 691 449 988 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. Wyjątek od powyższego stanowi psychoterapia, gdzie warunki odwoływania są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą.
 2. W przypadku przewidywanego spóźnienia Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie pod numerem telefonu 691 449 988
 3. W przypadku:

a) odwołania przez Klienta Wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem,

lub

b) nie pojawienia się Klienta na Wizycie w zarezerwowanym czasie i nieodwołania tej Wizyty w terminie 24 godzin przed jej rozpoczęciem

lub

c) spóźnienia się Klienta na Wizytę powyżej 15 minut od planowanego czasu jej rozpoczęcia

– kwota uiszczona wcześniej za Wizytę nie będzie zwracana, a traktowana będzie jako płatna.

Opłata za Wizytę, na której Klient się nie pojawił, spóźnił się powyżej 15 minut od planowanego czasu jej rozpoczęcia lub nie odwołał, regulująca ww. koszty operacyjne stanowi całkowity koszt tej Wizyty tytułem opłaty za gotowość do świadczenia usługi (kara umowna).

 • Kwota uiszczona za Wizytę zakupioną w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem nie będzie zwracana w razie jej odwołania w tym czasie.
 • Klient może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty poprzez zmianę terminu jej realizacji najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania. Zmiany terminu realizacji Wizyty Klient może dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 691 449 988 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Zmiana terminu w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 • W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci wiadomości SMS przesłanej na podany przez siebie numeru telefonu komórkowego lub na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 • W przypadku odwołania przez Klienta Wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem oraz w przypadku odwołania Wizyty przez lekarza lub Usługodawcę – następuje zwrot całej uiszczonej przez Klienta kwoty z tego tytułu w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za, tj. za pomocą serwisu Przelewy24 na rachunek/kartę, z której dokonana była wpłata lub przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od odwołania w ww. okolicznościach. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Sprzedawcę w związku z tą Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

§ 6

Reklamacje

1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi – Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Osiedle Bohaterów Września 1/4G, 31-620 Kraków.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, w tym adres e-mail, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań. Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia reklamacji jest niezbędne w celu właściwego przeprowadzenia procesu obsługi reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania reklamacji w formie pisemnej przesłanej na wskazany przez Klienta w reklamacji adres e-mail.

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach medonow.pl dalej zwanym Serwisem jest Administrator – „MEDONOW” sp. z o. o. z siedzibą pod adresem os. Bohaterów Września 1/4G, 31-620 Kraków KRS: 0000984798

NIP: 6783199273, REGON: 522697095

telefon: +48 691 449 988

e-mail:  biuro@medonow.pl.

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usługi oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 • Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: biuro@medonow.pl, numer telefonu: 691 449 988 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 • Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu medonow.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 1 czerwca 2024 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.

Medonow

W naszym Centrum Medycznym Kraków Nowa Huta oferujemy skuteczną opiekę zdrowia psychicznego. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów i holistycznym metodom wspieramy klientów w poprawie dobrostanu psychicznego.

Adres

Osiedle Wysokie 21,
31-819 Kraków

Email

rejestracja@medonow.pl
biuro@medonow.pl

Telefony

+48 691 449 988
+48 691 449 677

Umów wizytę
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram